Majlis Ansarullah sverige

kärlek till alla,hat mot ingen

Ahmadiyya - den pånyttfödda Islam

Ahmadiyya är ingen ny religion. Det är en pånyttfödelse av Islam, den Islam som Profet Muhammad (Guds välsignelser och nåd över honom) presenterade för mänskligheten för 1400 år sedan men som människorna glömt av genom tiden. Den utlovade Messias har genom
Ahmadiyya klargjort många olika missförstånd som uppstått i religionen. Bland annat har han brutit korsets makt genom att påvisa att läran om treenigheten är falsk och inte alls något som profet Jesus lärde ut.

Han har också upphöjt kvinnans status enligt Islamisk lära där han yttrat att kvinnan har frihet att ärva, jobba, äga, gifta sig med vem de vill etc. Han har också klargjort den sanna innebörden av Jihad som innebär att man ska förbättra sig själv hela tiden och avstå från onda handlingar och hela tiden sträva efter att nå Gud.

Islam är en fredlig religion

 

En föreläsning framförd på Universitet D´abomey-Calavi (Cotonou) av hans helighet Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, den internationella Ahmadiyya Muslimska rörelsens överhuvud, under sitt senaste framgångsrika besök i Ghana, Burkina Faso och Nigeria.

Jag har blivit ombedd om att sprida ljus över Islam som en fridsam religion. Med tanke på tidsbristen kan jag endast kortfattat beröra ämnet.
Närhelst man önskar att prata om Islam som en fridsam religion dyker frågan upp helt naturligt upp i tankarna att eftersom det finns så många religioner i världen såsom judendom, kristendom, hinduism, Buddism, etc., när det kommer till att ta reda på om huruvida Islam är en fridsam religion, varför skulle Islam vara avvikande i detta avseende?

En anledning till detta är att några år efter att Islam grundats, började anti-Islamiska krafter
propagera mot Islam som varande en religion av extremism och våld och med en önskan att tvinga andra till att omfatta Islam med hjälp av svärdet. Det är givetvis ett helt felaktigt påstående.

Om Oss

Inledning

“Majlis Ansarullah Sverige” är en biorganisation tillhörande “Ahmadiyya Muslimska samfundet Sverige”. Det senare nämnda är en gren av den världsomspännande Ahmadiyya-grenen av islam. Alla medlemmar inom Ahmadiyyat som fyllt fyrtio år eller är äldre blir automatiskt medlemmar i “Ansarullah” “Majlis Ansarullah,” liksom huvuddelen av Ahmadiyya muslimska gemenskapen – som den är underordnad – är en icke-politisk, religiös och andlig organisation. Organisationen har ingen som helst koppling till politik av något slag.

Antalet ahmadier i Sverige växte successivt, främst som en följd av migration från olika länder som Pakistan, Sverige, Mellanösten och Afrika. “Majlis Ansarullah” startade sin verksamhet i Sverige s främst under 70 talet.

Syfte och mål

Syftet med organisationen är att utbilda medlemmarna i en moralisk och andlig lära, i att främja Guds kärlek, rättfärdighet, uppmana dem att fullfölja sina skyldigheter gentemot Gud och sina medmänniskor. Att främja och sprida religiös kunskap, tjäna mänskligheten, bidra till religiös utbildning och utbildning av barn. Speciell fokus ligger på att lära dem Namaz och Koranen, ingjuta lydnad till Hazrat Khalifatul Massih och Jamaats administrativa setup på alla nivåer.

Syfte och mål för organisationen återspeglas i åtagande, som varje medlem har att göra och upprepas i varje formellt möte.

Författning

“Ansarullah” som funktion är enligt sin konstitution, som godkänts av Hazrat Khalifatul Masih, den högste ledaren för det globala Ahmadiyya muslimska samfundet. Författningen innehåller bestämmelser för utnämnelser av olika ansvarsområden. Strukturen i organisationen, med olika ansvarstagare ansvarar för olika nivåer på uppdragen och dess ansvar, befogenheter och skyldigheter dvs “Majlis Shura” (ett nationellt rådgivande organ, där man rekommenderar ändringar i konstitutionen och program för en viss verksamhet för nästa år), och allmänna råd. Alla val och förslag antas av Shura för att gå vidare med status rekommendationer till Hazrat Khalifatul Masih, vars beslut i varje ärende är slutgiltigt.

Struktur

“Ansars” delas in i två mindre grupper/(Saffs).

“Saff-e-Awal” består av medlemmar i åldern över 55 år medan resterande tillhör “Saff-e-doam”.

Sadr och Naib Sadr (Saff-e-) doam väljs för en period som löper över två år, medan alla andra uppdragstagare utses efter ett enhälligt godkännande av Hazrat Khalifatul Masih på årsbasis, efter rekommendation av Sadr-e – Majlis.